Họp Quý III Hệ Thống Giám Đốc Kinh Doanh Dương Lễ, Bùng Nổ Chiến Lược Kinh Doanh Mới

 

Vừa qua, ngày 25/10 buổi họp quý III của hệ thống Dương Lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp. Buổi họp có sự tham gia của các vị ban lãnh đạo Công Ty TNHH Bà Lão gồm Giám Đốc Điều Hành Trần Hồng Hảo, Phó Giám Đốc Điều Hành Phan Hữu Phong và Hoàng Quốc Doanh.

Ban lãnh đạo cùng Giám Đốc Kinh Doanh trước khi vào buổi họp

 

Hệ thống Dương Lễ tổng kết quý III, triển khai quý IV và xây dựng cách chiến lược kinh doanh mới. Đó là nội dung chính của cuộc họp, nhằm hướng đến sự vững mạnh và đoàn kết giữa các thành viên trong hệ thống.

 

Giám Đốc Điều Hành Trần Hồng Hảo trao đổi vấn đề với hệ thống

 

"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết- Thành công, thành công, đại thành công." đó chính là mục tiêu xây dựng hệ thống của Giám Đốc Kinh Doanh Dương Lễ. Chỉ khi có tinh thần đoàn kết nội bộ và sự hợp tác chính là nòng cốt vững chắc cho sự phát triển. Trong những hoạt động sắp tới, hệ thống Dương Lễ đẩy mạnh các chiến lược, bùng nổ doanh số vào những tháng cuối năm tại Bà Lão. 

 

Giám Đốc Kinh Doanh Dương Lễ tổng kết quý III và triển khai kế hoạch mới

                     

Các thành viên hệ thống Dương Lễ theo dõi cuộc họp

 

Các Giám Đốc Kinh Doanh giao lưu trước buổi họp

 

Với những tư duy mới và tầm nhìn mới sẽ giúp hệ thống Dương Lễ bùng nổ doanh số, gặt được nhiều thành tựu trong kinh doanh. Cùng với Công Ty TNHH Bà Lão phát triển thương hiệu vươn cao!